50 v. 


TIETOSUOJASELOSTE JÄSENREKISTERISTÄ

Rekisterin nimi, rekisterinpitäjä ja rekisterivastaava:
Koiviston Kurkien sukuseura ry
Tommi Kurki  Jätkäsaarenkuja 13 A 35
00220 Helsinki e-mail; tkurki@outlook.com
puh. 041-5270755


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste:
Käsittelyn perusteena on yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, huolehtiminen jäsenpalveluista ja jäsenviestinnästä sekä jäsenmaksujen laskutus, muu varainhankinta.


Rekisterin tietosisältö ja käsiteltävät henkilötiedot:
Nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tehtävät seurassa ja siihen liittyvässä toiminnassa, seuran palkitsemiset.


Mistä henkilötiedot on saatu:
Tiedot on saatu jäseneltä itseltään ja osoitetietoja voidaan tarvittaessa päivittää julkisista lähteistä.


Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen:
Henkilötietoja ei siirretä ulkomaille. Tietoja voidaan luovuttaa Sukuseurojen keskusliitolle tie­do­tus­tar­koi­tuk­siin. Niitä voidaan käyttää rekisteröidyn suostumuksella myös tutkimuskäyttöön.


Henkilötietojen säilyttämisaika:
Tiedot säilytetään sukuseuran jäsenyyden keston ajan aktiivirekisterissä ja siirretään sen jälkeen poistettujen rekisteriin historiatietoina. Poistettujen rekisteriä ei käytetä ilman asianomaisen lupaa.


Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä rekisterivastaavaan kirjallisesti.


Oikeus tietojen oikaisemiseen:
Henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevia tietoja.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Henkilöllä on oikeus rajoittaa antamalla vain itse rajaamansa yhteystiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen:
Henkilön erotessa jäsenyydestä henkilötiedot poistetaan aktiivirekisteristä ja perutaan henkilön antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista. Erityisistä henkilökohtaisista syistä henkilöllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen syy, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterin pitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.


Oikeus tehdä valitus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le:
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le, jos käsittelyssä on rikottu tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:
Rekisteri sijaitsee Hostingpalvelu Oy:n suojatussa palvelimessa ja seuralla on oikeus siirtää tiedot tarvittaessa uudelle alihankkijalle, jolloin taataan tietosuojalain mukainen käsittely sopimusjärjestelyin.


Rekisterin suojaus:
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojatut.


© 2022. Koiviston Kurkien sukuseura ry.